Ga direct naar inhoud

Privacy

Capgemini is van mening dat het creëren van vertrouwen en het borgen van privacy bijdraagt aan de verdere groei van het internet. Wij zijn ook van mening dat een efficiënte verzameling, gebruik en overdracht van informatie bijdraagt aan de ontwikkeling van het internet en de elektronische handel, op voorwaarde dat dergelijke informatie op een eerlijke en verantwoordelijke manier wordt verwerkt.

Inleiding

De bescherming van gegevens is voor Capgemini van groot belang, en heeft bij Capgemini al geruime tijd een hoge prioriteit. Daarom zijn wij transparant over de manier waarop we de door ons verzamelde persoonsgegevens verwerken. De informatie hieronder is bedoeld om u alle relevante informatie te bieden over het verzamelen en verwerken van gegevens die via de website www.capgemini.com/nl-nl/ (hierna de “website”) kunnen worden verzameld.

Capgemini Services SAS (hierna aangeduid als “we”, “wij”, “ons”, ”onze”, of “Capgemini”) kan persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken wanneer u deze website bezoekt.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens van uzelf te verstrekken. Echter, het kan nodig zijn dat we bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen om u toegang te geven tot bepaalde onderdelen van onze websites en/of zodat u ons om bepaalde informatie of diensten kunt verzoeken. Deze persoonsgegevens verwerken we voor de hieronder genoemde doeleinden.

Vanwege onze precontractuele of contractuele verplichtingen kunnen we uw persoonsgegevens verwerken voor het volgende:

  • om te reageren op eventuele verzoeken of vragen die u op onze website indient; maar ook
  • om u in staat te stellen om in te loggen op bepaalde afgesloten onderdelen van onze website, en
  • om uw deelname aan online content te beheren.

We kunnen de persoonsgegevens die u met ons deelt ook gebruiken in verband met het volgende:

  • om de website te onderhouden en te verbeteren en om de beveiliging ervan te verzorgen;
  • om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren;
  • om de forums waaraan u eventueel deelneemt te beheren;
  • voor wervingsdoeleinden wanneer u een cv of sollicitatie online inzendt, en
  • om geaggregeerde statistieken samen te stellen over het gebruik van de website.

Dit mogen wij doen vanwege onze gerechtvaardigde belangen om ervoor te zorgen dat u een positieve ervaring heeft wanneer u onze website bezoekt en contact met ons heeft.

Ten slotte mogen we, met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, de persoonsgegevens die u met ons deelt ook gebruiken voor marketingdoeleinden, en met name voor op u afgestemde aanbiedingen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Indien u een bestaande klant bent, bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan vijf (5) jaar na het einde van onze contractuele en/of zakelijke betrekking. Uw persoonsgegevens zullen in de laatste vijf (5) jaar in een in-actieve database worden bewaard.

Indien u een potentiële klant bent waarmee wij nog geen contractuele en/of zakelijke relatie hebben, dan bewaren we uw gegevens niet langer dan drie (3) jaar na het moment waarop het eerste contact is gelegd.

Indien u een solicitant bent en niet wordt aangenomen, dan zullen we de informatie die u met ons heeft gedeeld na maximaal vier (4) weken of met uw toestemming na maximaal een (1)  jaar verwijderen.

Ten slotte: we zullen de loggegevens die we verzamelen voor veiligheids-, onderhouds- en verbeteringsdoeleinden niet langer dan een (1) jaar na de verzameling ervan bewaren.

Delen van uw persoonsgegevens

1. Met andere vennootschappen binnen de groep

Capgemini is een wereldwijde organisatie. Hoewel we in vele delen van de wereld afzonderlijke rechtspersonen hebben (bijv. dochterondernemingen per land), hebben onze interne processen en infrastructuur een internationale aard en reikwijdte, en over het algemeen overschrijden ze landsgrenzen. Daarom dient u zich ervan bewust te zijn dat we uw persoonsgegevens kunnen delen met andere vennootschappen van Capgemini en dat we deze kunnen doorgeven aan landen wereldwijd, waaronder landen buiten de Europese Unie (EU), waar we datacentra hebben of anderszins zaken doen. Dergelijke doorgiften vallen onder onze bindende bedrijfsvoorschriften (Capgemini Binding Corporate Rules, “Capgemini BCR”) die in 2016 zijn goedgekeurd door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten. De Capgemini BCR zorgen ervoor dat het beschermingsniveau met betrekking tot uw persoonsgegevens overal hetzelfde is, ongeacht waar uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Capgemini groep. Klik hier om de Capgemini BCR in te zien.

2. Externe leveranciers

We vertrouwen tevens op externe leveranciers en partners waarmee we uw persoonsgegevens kunnen delen voor bovengenoemde doeleinden. Wanneer we deze derden inschakelen, verzekeren we ons ervan dat zij een beschermingsniveau bieden dat passend is voor de persoonsgegevens die zij namens ons verwerken, en wanneer deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden, zorgen we dat deze derden de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen met ons ondertekenen.

3. Gerechtelijke, openbare en/of overheidsinstanties

We kunnen ook op grond van de wet of vanwege juridische procedures en/of verzoeken van openbare en overheidsinstanties binnen of buiten het land waarin u woont verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken. We kunnen tevens uw persoonsgegevens verstrekken indien we vaststellen dat verstrekking noodzakelijk of gepast is met het oog op de nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van publiek belang.

We kunnen ook persoonsgegevens verstrekken indien we te goeder trouw vaststellen dat verstrekking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en om een beroep te doen op de voor ons beschikbare rechtsmiddelen, om onze voorwaarden af te dwingen, om onderzoek te doen naar fraude of om onze activiteiten of gebruikers te beschermen.

Bedrijfsreorganisaties

Zoals veel organisaties kan Capgemini van tijd tot tijd haar wereldwijde zakelijke activiteiten reorganiseren, door nieuwe ondernemingen te kopen of door bestaande ondernemingen te verkopen of samen te voegen. Dit kan samengaan met het verstrekken van persoonsgegevens door ons aan potentiële of daadwerkelijke kopers van delen van onze onderneming, of het ontvangen van persoonsgegevens door ons van potentiële verkopers. Hierbij zorgen we voor een passende bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die bij dit soort transacties worden verstrekt.

Uw rechten

In elk geval hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te zien.

U kunt ook verzoeken om rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens, en u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om te verzoeken om beperking hiervan. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd en standaardformaat.

Als u een dergelijk verzoek of een dergelijke klacht heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) door een e-mail te sturen naar: dpocapgemini.nl@capgemini.com.

De procedure voor het afhandelen van een verzoek tot uitoefening van uw rechten hebben we voor u uitgewerkt. Klik hier om de volledige procedure te lezen.

In elk geval hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Capgemini maakt gebruik van verschillende technologische en procedurele beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken of doorgeven te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. U dient zich er echter van bewust te zijn dat Capgemini, vanwege het open en onbeveiligde karakter van het internet, niet verantwoordelijk kan zijn voor de veiligheid van persoonsgegevens die via het internet worden verzonden.

Externe websites

De websites van Capgemini kunnen links naar externe websites bevatten. Capgemini geeft geen garanties met betrekking tot deze externe websites. U dient zich ervan bewust te zijn dat de eigenaars en exploitanten van deze externe websites mogelijk persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of doorgeven op basis van andere voorwaarden dan Capgemini. Wanneer u een link naar een externe website volgt, dient u kennis te nemen van het privacybeleid van die externe website.

Kennisgeving van wijzigingen aan deze Policy

Deze Policy is voor het laatst gewijzigd op 6 februari 2023. We kunnen deze Policy van tijd tot tijd wijzigen om bij te blijven met onder andere nieuwe technologieën, praktijken in de sector en voorschriften van toezichthouders. We verwachten dat de meeste wijzigingen heel klein zullen zijn. Wanneer we wezenlijke veranderingen aan onze Privacy Policy moeten aanbrengen, zullen we, voordat de verandering in werking treedt, een duidelijk zichtbare mededeling op de startpagina van de website plaatsen.